Sample e-Portfolios
 

   BCC Students and Staff

Miriam Benson ePortfolio      Kathrine Brown ePortfolio    Ciara Cable efolio
 
Benson, Miriam                     Brown, Kathrine                     Cable, Ciara

     Trisha Glezen ePortfolio    Diego Guarchaj ePortfolio
 
               Glezen, Trisha                Guarchaj, Diego 

 Brook Helmich eportfolio     Theresa Hogan efolio    Karen Hollow eportfolio
 
Helmich, Brook                     Hogan, Theresa                     Hollow, Karen

Gary Ingraham ePortfolio      Cristhian Lopez ePortfolio    James McQueen efolio
 
Ingraham, Gary                     Lopez, Cristhian                     McQueen, James

Geetha Nehemia ePortfolio      Alexia Oltmer ePortfolio    Jose Rosario ePortfolio
 
Nehemia, Geetha                     Oltmer, Alexis                     Rosario, Jose

Liliana Rowland ePortfolio    Steve Sanyshyn ePortfolio      Samantha Stanton ePortfolio
 
Rowland, Liliana                     Sanyshyn, Steve                     Stanton, Samantha

Lyndsay Sullivan ePortfolio      Paul Tran ePortfolio    Matthew Williams efolio
 
Sullivan, Lyndsay                     Tran, Paul                     Williams, Matthew

    

   Electronic Portfolio Galleries

City University of New York Macaulay: ePortfolios

Clemson University ePortfolio Gallery

LaGuardia Community College: ePortfolios

University of Mary Washington: E-Portfolios